บรรณานุกรม

  1. การบำบัดด้วย Anabolic ในการแพทย์แผนปัจจุบัน, William N. Taylor MD, หน้า 75-120
  2. ยาเสพติดนักกีฬาและสมรรถภาพทางกายแก้ไขโดย John A. Thomas หน้า 27-30
  3. โรคกระดูกพรุน: การเกิดโรคและการจัดการแก้ไขโดย RM Francis, หน้า 101-130