อ้างอิง

  1. Stan, KB, Douglas, SM, เภสัชวิทยาประยุกต์, การศึกษาเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ, 2011
  2. Basaria, S. , Nguyen, T. , Rosenson, RS, Dobs, AS, ผลของการบริหาร Methyl Testosterone ต่อความหนืดของพลาสมาในสตรีวัยหมดประจำเดือน PubMed บทความออนไลน์ 2002
  3. Rogerio, AL, Menopause and Aging, ต่อมไร้ท่อระบบสืบพันธุ์ของ Yen & Jaffe (ฉบับที่เจ็ด), 2014
  4. Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, ผลของ17α-methyltestosterone, Methandrostenolone และ Nandrolone Decanoate ในวงจร Estrous ของหนู สรีรวิทยาและพฤติกรรม, 1997
  5. William, Llewellyn., โภชนาการระดับโมเลกุล, เตียรอยด์,2009
  6. Kickman, AT, เภสัชวิทยาของ Anabolic เตียรอยด์, วารสารเภสัชวิทยาของอังกฤษ, PMC 2439524, ออนไลน์, 2018